Waar de school voor staat (missie)

Kernachtig geven we in onderstaande praktische uitwerking weer waar we voor staan (onze missie). Deze hebben we in het schooljaar 2016-2017 samen met het team en ouders geformuleerd.

Bedoeling van ons onderwijs:

Met ons onderwijs willen we onze leerlingen vormen tot zelfstandige burgers in deze maatschappij én burgers van het Koninkrijk van God.

Kernwaarden:

Voor de betrokkenen van de Juliana van Stolbergschool (het team, de ouders en de leerlingen) geldt een viertal kernwaarden als praktische uitwerking van onze missie en identiteit.

Bronwijzer

Gods Woord is dé Bron en vormt het uitgangspunt in al ons handelen.
De Bijbel biedt ons een venster op God en het verlossingswerk van Jezus Christus.
Voor wie in Hem gelooft, is er verlossing van zonden en eeuwig leven (Johannes 3:16).
Het is ons verlangen dat onze leerlingen daar persoonlijk deel aan mogen hebben.
Wij leren de kinderen hun denken en handelen te laten leiden door deze Bron.

Afhankelijkheid

Wij beseffen te leven van genade, wij werken in afhankelijkheid
van God en weten ons gedragen door gebed; “Hoe meer kinderen, hoe meer gebed”
(uitspraak van Juliana van Stolberg). Wij zijn als team, ouders en leerlingen onderling
verbonden, er is aandacht voor elkaar en wij vinden (professionele) samenwerking
onmisbaar.

Vorming

Wij zetten ons in voor het welzijn en de persoonlijke vorming van
iedere leerling, zowel in hun cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de
inrichting van ons onderwijs zijn kwaliteit en overeenstemming met Gods Woord de
belangrijkste principes. “Stel nooit het tijdelijk zoet boven het eeuwig goed” (uitspraak
van Juliana van Stolberg).

Burgerschap

Wij zien het als onze opdracht om als christen gericht te zijn op
het Koninkrijk van God: God liefhebben boven alles en de ander als onszelf (Markus
12:30,31). Wij leren onze leerlingen dienstbaar te zijn in onze samenleving en zorg te
dragen voor de schepping.

Slogan (voor de kinderen)

Bovenstaande kernwaarden vragen om uitleg voor onze leerlingen, daarom brengen we dit dicht bij hen door middel van de volgende slogan:

‘Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!’