Grondslag

De grondslag van de school luidt als volgt: De vereniging belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift, zijnde het onfeilbaar Woord van God, als enige grondslag voor leer en leven. Zij onderschrijft daarbij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, als op de Heilige Schrift gegrond.

Wie was Juliana van Stolberg?

Onze school is genoemd naar Juliana van Stolberg. Zij leefde van 1506-1580 en was moeder van 17 kinderen, waaronder Willem van Oranje. Ze was een trouw aanhanger van het protestantisme: eerst van de Lutherse, later van de Calvinistische leer. Zij is onder andere bekend om de brieven die zij stuurde, waarin zij haar strijdende zonen opriep te vertrouwen op de Heere. Ze gaf haar kinderen zelf onderwijs op haar hofschool, waar uiteindelijk ook kinderen van andere edellieden naartoe kwamen. Juliana vond godsdienstige opvoeding heel belangrijk. We kennen hierbij van haar ook twee lijfspreuken: ‘Stel nooit het tijdelijk zoet boven het eeuwig goed’ en ‘Hoe meer kinderen, hoe meer gebed’. Beide uitspraken zijn terug te vinden in onze school en onze missie.

Leerlingpopulatie

De school wordt bezocht door 328 leerlingen (teldatum 1 februari 2023). In de achterliggende jaren is er meestal een groei van het aantal leerlingen geweest. De prognoses laten zien dat het leerlingenaantal komende jaren verder zal stijgen en op langere termijn stabiel zal blijven. Onze leerlingen komen uit Kapelle-Biezelinge en omgeving en de school staat open voor alle leerlingen waarvan de ouders achter de identiteit van de school staan. De IR vraagt hiervoor alle (pleeg)ouders of voogden die hun kinderen aanmelden voor onze school hiermee in te stemmen middels een Identiteitsverklaring.

Gebouw

De school is kort na de oprichting in 1975 vanaf 19 mei 1976 gevestigd in het huidige pand aan het Kerkplein. Het staat midden in het centrum van Kapelle en heeft hiermee een gunstige, centrale ligging. De basis van het gebouw zelf stamt van voor 1900. Bij ingebruikname en daarna is deze regelmatig uitgebreid en aanpast om optimaal onderwijs te kunnen bieden aan onze kinderen. Ook het plein is functioneel ingericht en wordt up-to-date gehouden.
De school heeft drie uitgangen. Eén ervan ligt aan het Kerkplein en kan worden bereikt via een oplopend pad of via de straat langs het gemeentehuis. De 2e en 3e uitgang liggen aan de wijk Eliwerve. De uitgang voor de groepen 0/1/2 ligt aan de Bellefleurstraat.
Vanwege groei van leerlingenaantal én gewenste renovatie van een deel van het gebouw wordt momenteel intensief overleg gevoerd met de gemeente over toekomstbestendige huisvesting. De gemeente heeft 2023 toegezegd als jaar van realisatie. Als tijdelijke voorziening heeft de gemeente ons een dislocatie toegewezen om de huidige krapte op korte termijn op te kunnen vangen. Deze is gelegen aan de Van der Biltlaan in Kapelle. Hier vindt momenteel dan ook het onderwijs aan onze jongste leerlingen plaats.

Adresgegevens

Bezoekadres:    Kerkplein 15, 4421 AA Kapelle
Postadres:         Postbus 62, 4420 AC Kapelle
Telefoon:           0113-342494
E-mail:                info@stolbergschool.nl
Website:             www.stolbergschool.nl

Bezoekadres dislocatie:
Van der Biltlaan 34
4421 BC  Kapelle

Rekeningnummer: NL55RABO0331500736, t.n.v. VCPOZ te Middelburg