Waar de school voor gaat (visie)

Vanuit de kernwaarden verlangen we naar onderstaande schoolpraktijk:

1. Bronwijzer

Dagelijks leren we met elkaar uit een open Bijbel. De leerlingen
ervaren dat het onderwijs betekenisvol is met vensters op de hemel. Ze leren deze
vensters ook zelf te ontdekken. De leerlingen leren verwoorden waar ze in geloven en
hun mening/geweten te vormen vanuit de Bijbel. De leerlingen ervaren dat ze welkom
zijn met al de van God gegeven talenten.

2. Afhankelijkheid

De leerkracht is gids en identificatiefiguur voor de leerlingen. Hij
handelt in navolging van de grote Leraar, Jezus Christus. Daarnaast leren leerlingen
met en van elkaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van zowel directe instructie
als coöperatieve leer- en werkvormen. Er is een goede relatie tussen leerkrachten,
leerlingen en ouders. Bovenal dragen we elkaar op in het gebed.

3. Vorming

Voor het welbevinden van de leerlingen kiezen we voor de veiligheid
binnen een vaste groep. We willen leerlingen vormen voor hart (persoonlijke
betekenis), hoofd (kennis, inzicht en verbanden) en handen (vaardigheden en
creativiteit). Wij vinden het belangrijk om recht te doen aan verschillen tussen
leerlingen. We volgen leerlingen in hun ontwikkeling. Om de betrokkenheid van
de leerlingen te vergroten, leren zij medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen
leerproces. We voeren met regelmaat ontwikkelgesprekjes met leerlingen om samen
te bekijken welke doelen zijn behaald en wat de nieuwe leerdoelen worden.

4. Burgerschap

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf,
de ander en hun omgeving. Ze zetten zich in om de naaste te dienen en zorg
te dragen voor Gods schepping. Wij leren hen respect te hebben voor elkaar en
andersdenkenden.