Waar de school voor gaat (visie)

Vanuit de kernwaarden verlangen we naar onderstaande schoolpraktijk:

1. Bronwijzer

Dagelijks leren we met elkaar uit een open Bijbel. De leerlingen ervaren dat het onderwijs betekenisvol is met vensters op de hemel. Ze leren deze vensters ook zelf te ontdekken. De leerlingen leren verwoorden waar ze in geloven en hun mening/geweten te vormen vanuit de Bijbel. De leerlingen ervaren dat ze welkom zijn met al de van God gegeven talenten en ze deze mogen inzetten tot Zijn eer.

2. Afhankelijkheid

De leerkracht is gids en identificatiefiguur voor de leerlingen. Hij handelt in navolging van de grote Leraar, Jezus Christus. Daarnaast leren leerlingen met en van elkaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van zowel effectieve instructie als coöperatieve leer- en werkvormen. Er is een goede relatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Bovenal dragen we elkaar op in het gebed.

3. Vorming

Voor het welbevinden van de leerlingen kiezen we voor de veiligheid binnen een vaste groep. We willen leerlingen vormen voor hart (persoonlijke betekenis), hoofd (kennis, inzicht en verbanden) en handen (vaardigheden en creativiteit). In het kleuteronderwijs is spel, zowel binnen als buiten belangrijk; het is het begin van leren en belangrijk voor de hele ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en stemmen het onderwijs af op onze doelgroep. We volgen leerlingen in hun ontwikkeling. Om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, leren zij medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. We voeren met regelmaat ontwikkelgesprekjes met leerlingen om samen te bekijken welke doelen zijn behaald en wat de nieuwe leerdoelen worden. We maken bij zorgvragen zo nodig gebruik van externen.

4. Burgerschap

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze zetten zich in om de naaste te dienen en zorg te dragen voor Gods schepping. Wij leren hen respect te hebben voor hun naaste (ook als deze anders denkt) en zich te verdiepen in hun leefwereld.