Personeel en ouders

In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, bij voorkeur twee weken na een bestuursvergadering. Zodoende kan er adequaat worden ingespeeld op onderwerpen die op dat moment van belang zijn (bijvoorbeeld de jaarlijkse evaluatie van de TSO).

Taken

Binnen de MR zijn de taken verdeeld naar de onderwerpen: algemeen/reglement, communicatie, onderwijs, financieel, Arbo en veiligheid, personeel. In sommige gevallen kan er een advies uitgebracht worden naar het bestuur, in andere gevallen is er vanuit de MR instemming nodig voor een bepaald besluit.

Contact

Voor een optimaal functioneren van de MR is het van belang dat zij in haar contact met het bestuur, recht doet aan datgene wat leeft binnen de achterban. Contact tussen achterban en MR is daarom cruciaal: vergaderingen zijn openbaar (zie voor data de website en nieuwsbrieven van de school); er is een eigen mailadres; er worden contactmomenten geregeld enzovoorts. De MR wil laagdrempelig zijn en nodigt u hartelijk uit uw meningen en wensen kenbaar te maken via de beschikbare kanalen!
Het e-mailadres van de MR is: mr@stolbergschool.nl.

Personeelsgeleding:

Jan-Pieter Moens, Marita van Dijk en Marijne Dingemanse.

Oudergeleding:

Maaike Boone (voorzitter), Gerardo de Hond, Korine van Westenbrugge.